Přeskočit na obsah
Domů » Stanovy

Stanovy

Stanovy spolku PŘÍBĚHY ZÍTŘKA, z. s.

Úplné znění ke dni 20.6.2017 ve smyslu ustanovení §214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Spolek PŘÍBĚHY ZÍTŘKA, z. s. (dále jen „spolek“) založili jeho členové podle zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, za účelem vyvíjení veřejně prospěšné činnosti a přispívání vlastní činností k dosahování obecného blaha.
 2. Hlavním cílem spolku je všeobecná podpora dětí a mladistvých bez sociálního zázemí, integrace osob se zdravotním postižením do společnosti a kolektivu a jejich návrat do aktivního života, a také poskytování pomoci osobám ohroženým negativními vlivy, jako například jakýmikoli formami diskriminace, rasismu, užíváním drog a jiných návykových látek a kriminalitou.
 3. Hlavními oblastmi činností spolku, v jejichž rámci bude spolkem vyvíjena veřejně prospěšná činnost, zejména jsou:
  • podpora sociálně znevýhodněných osob, zejména dětí a mladistvých, podpora znevýhodněných menšin a osob diskriminovaných na základě příslušnosti k těmto menšinám (z důvodu rasové, kulturní, národnostní, etnické příslušnosti, či na základě sexuální orientace),
  • podpora zdravotně postižených a jejich integrace,
  • zlepšování životního prostředí a ochrany přírody a krajiny,
  • pomoc ostatním veřejně prospěšným spolkům a dalším organizacím při jejich činnosti,
  • inspirace a iniciace občanů k aktivnímu zapojení se do společnosti, dialogu a pomoci druhým.

Čl. 2

Název a sídlo spolku

 1. Název spolku je PŘÍBĚHY ZÍTŘKA, z. s.
 2. Sídlem spolku je Praha

Čl. 3

Účel spolku

 1. Při podpoře sociálně znevýhodněných osob, zejména dětí a mladistvých bez sociálního zázemí, spolek pořádá charitativní akce, semináře a společenská setkání za účelem vzdělávání a kulturního rozvoje dětí a mladistvých ze sociálně slabšího zázemí. Především se jedná o děti a mladistvé z dětských domovů, děti a mladistvé umístěné do náhradní péče a jakkoli jinak znevýhodněné děti a mladistvé. Spolek zajišťuje volnočasové aktivity pro děti a mladistvé jako prevenci před působením sociálně patologických vlivů. Spolek rovněž navazuje spolupráci a poskytuje zajištění metodické pomoci školám a dalším subjektům, které realizují prospěšnou činnost a další aktivity za účelem prevence patologických jevů, integrace a všeobecné podpory znevýhodněných dětí a mladistvých.
 2. Úsilí, které spolek vyvíjí ve prospěch osob se zdravotním postižením je formováno především za účelem integrace osob se zdravotním postižením do společnosti a kolektivu, návratu těchto osob do aktivního života a jejich zařazení do vzdělávacího či pracovního procesu. Spolek se při naplňování těchto cílů zaměřuje především na poskytování pomoci vedoucí k umožnění širších možností sebeobsluhy a soběstačnosti těchto osob, které pak vedou ke zvýšení sebevědomí a opětovnému získání pocitu svobody a nezávislosti. Toho spolek dosahuje především charitativní a jinou činností (pořádáním sbírek) za účelem opatření asistenčních pomůcek s důrazem na výcvik a zajištění asistenčních psů a jiných asistenčních, rehabilitačních a terapeutických zvířat.

Čl. 4

Hlavní činnost spolku

 1. Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v článku 3 těchto stanov, coby společného zájmu jeho členů.
 2. Tento účel spolek naplňuje zejména prostřednictvím:
  • pořádání veřejných sbírek,
  • pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí,
  • pořádání vzdělávacích a osvětových akcí, propagace činnosti spolku,
  • organizace kampaní a petičních aktivit,
  • publikační činnosti – vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů,
  • zapojení dobrovolníků a podpory dobrovolnictví,
  • realizování projektů,
  • pomáhaní znevýhodněným osobám při komunikaci s orgány veřejné správy a samosprávy, při zajištění jejich sociálních potřeb, vzdělání a dalších souvisejících potřeb,
  • poskytování a zajišťování pomoci znevýhodněným osobám při mimořádných událostech,
  • podporování a pomáhání v činnosti organizacím s podobným účelem a cílem jako jsou účel a cíle spolku a dalším organizacím založeným za veřejně prospěšným účelem, vyvíjení a realizace marketingové činnosti a zajišťování fundraisingu pro tyto organizace,
  • účasti ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy předmětu činnosti spolku,
  • spolupráce s jinými subjekty v této oblasti na národní i mezinárodní úrovni.

Čl. 5

Vedlejší činnost spolku

 1. Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.
 2. Spolek může v souladu s účelem a cílem spolku vstupovat do právnických osob či je zakládat. Vytvořený zisk může být použit pouze pro činnost spolku a jeho členů.
 3. Zisk z činnosti spolku lze použít pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

Čl. 6

Členství

 1. Členem spolku se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba starší 15 let, která souhlasí s posláním spolku a která přistoupí ke stanovám spolku. Osoba mladší 18 let se může stát členem pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.
 2. Členství ve spolku se váže na osobu konkrétního člena a je na jinou osobu nepřevoditelné. Členství ve spolku je dobrovolné a nikdo nesmí být ke členství ve spolku nucen proti své vůli.
 3. O přijetí uchazeče za člena spolku rozhoduje předseda.
 4. Podmínkou vzniku členství ve spolku je podání přihlášky o členství. Členství ve spolku vzniká dnem, kdy předseda spolku rozhodne o přijetí člena.
 5. Členství ve spolku zaniká:
  • písemným vystoupením ze spolku adresovaným předsedovi,
  • úmrtím, prohlášením za mrtvého,
  • vyloučením pro porušení stanov či právních předpisů.
 1. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedené jinak. Předseda má právo člena vyloučit v případě, že člen svým jednáním porušuje poslání, principy a cíle spolku, pro porušení členských povinností, pro nemorální chování a porušení platných právních předpisů České republiky. Rozhodnutí o vyloučení člena musí být odůvodněno.
 2. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí předsedy spolku o vyloučení člena v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala členská schůze. Členská schůze pak zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám. Rozhodnutí o vyloučení člena může zrušit i v jiných odůvodněných případech.

Čl. 7

Práva a povinnosti členů

 1. Každý člen spolku je oprávněn:
  • účastnit se aktivně na všech činnostech spolkového života,
  • volit a být volen do orgánů spolku,
  • diskutovat na členské schůzi, činit návrhy a hlasovat,
  • podílet se na výhodách, službách a aktivitách, které spolek svým členům poskytuje,
  • být informován o činnosti spolku a výsledcích jeho hospodaření,
  • žádat o výpis ze seznamu členů spolku.
 1. Každý člen spolku je povinen:
  • bezvýhradně dodržovat platný právní řád, stanovy a veškeré další interní předpisy a pokyny orgánů spolku, a prvořadě vždy hájit zájmy spolku a zájmy jeho členů,
  • zachovávat dobré jméno spolu a dbát na jeho dobrou pověst
  • řádně a včas platit členské příspěvky, pokud o nich rozhodne členská schůze,
  • účastnit se aktivně podle svých možností a schopností činnosti spolku, řádně, zodpovědně a plně v souladu se stanovami a platným právním řádem,
  • reprezentovat spolek navenek, konkrétně dodržovat právní předpisy, jednat v souladu s morálkou a dobrými mravy a dodržovat zásady slušného chování a chování tzv. „fair play“,
  • vykonávat funkce, do kterých byl se svým souhlasem zvolen.

Čl. 8

Orgány spolku

 1. Spolek zřizuje tyto orgány:
  • a) Členská schůze,
  • b) Předseda.

Čl. 9

Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena shromážděním všech členů spolku.
 2. Členská schůze se schází řádně alespoň jednou ročně. Svolává ji předseda spolku dle potřeby. Členská schůze se může sejít na písemný návrh alespoň 1/3 všech členů.
 3. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů. Členská schůze přijímá usnesení většinou hlasů přítomných členů, s výjimkou rozhodování o změně stanov spolku a rozhodování o zrušení a zániku spolku dle odstavce 6. písm. i) tohoto článku stanov, kdy je k přijetí rozhodnutí třeba souhlasu alespoň 2/3 všech členů.
 4. Umožňuje se členské schůzi jednat a hlasovat per rollam. Například korespondenčně, e-mailem apod. Podrobnosti stanoví předseda v pokynu pro hlasování členské schůze per rollam.
 5. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro následující kalendářní rok, volí orgány spolku, hodnotí činnosti odstupujících orgánů spolku a přijímá další důležitá rozhodnutí pro existenci a činnosti spolku.
 6. Členská schůze tak zejména:
  • schvaluje hlavní směry činnosti spolku, strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
  • volí a odvolává předsedu spolku,
  • schvaluje zprávu předsedy o činnosti a o hospodaření spolku,
  • rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
  • rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
  • schvaluje obecné podmínky členství,
  • schvaluje rozpočet spolku
  • rozhoduje o stanovení povinnosti placení členských příspěvků a jejich výši,
  • schvaluje a mění stanovy spolku a rozhoduje o zrušení a zániku spolku
  • jmenuje likvidátora při zániku spolku
  • rozhoduje o dobrovolném rozpuštění spolku či o jeho přeměně.
 1. Každý člen spolku má právo účastnit se členské schůze, právo hlasovat, právo být volen. Každý člen má právo požadovat vysvětlení záležitostí spolku.
 2. Pozvánka na členskou schůzi s jejím programem musí být rozeslána všem členům spolku nejméně 15 dní před jejím konáním na elektronickou adresu členů spolku, uvedenou v seznamu členů spolku. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnosti členů účastnit se členské schůze.
 3. Každý člen má jeden hlas. Hlas každého člena má stejnou váhu.
 4. Ze zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Pověřený člen zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

Čl. 10

Předseda

 1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za spolek jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku, vždy v rozsahu uděleného zmocnění.
 2. Nabývá-li spolek majetek, kontroluje, zda byl majetek nabyt z poctivých zdrojů. Zodpovídá za hospodárné využití jmění spolku k veřejně prospěšnému účelu.
 3. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 5 let. Umožňuje se opětovné zvolení. Předsedou může být zvolena pouze plně svéprávná bezúhonná fyzická osoba.
 4. Předseda v období mezi členskými schůzemi řídí práci spolku, kontroluje dodržování pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání spolku.
 5. Předseda je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, loajalitou a pečlivostí.
 6. Předseda se funkce ujímá den následující po dni volby, není-li v rozhodnutí o zvolení předsedy členkou schůzí stanoveno jiné datum.
 7. Předseda spolku zejména:
  • řídí činnost spolku a reprezentuje spolek navenek,
  • odpovídá za chod spolku a za plnění usnesení členské schůze spolku,
  • rozhoduje o přijetí či vyloučení člena spolku,
  • sestavuje a navrhuje rozpočet spolku a předkládá ho ke sválení členské schůzi,
  • zajišťuje přípravu a zpracování podkladů k projektům financovaným státním rozpočtem, z dotací a případně z jiných zdrojů,
  • posuzuje žádosti o podporu, rozhoduje o přidělení daru a pomoci,
  • svolává členskou schůzi spolku,
  • vede řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,
  • přijímá zaměstnance a ukončuje jejich pracovní poměr,
  • rozhoduje o odkladu splatnosti, snížení nebo prominutí členského příspěvků členům,
  • archivuje veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,
  • rozhoduje o všech ostatních záležitostech spolku, pokud nejsou výslovně svěřeny členské schůzi.
 1. Za výkon funkce předsedy přísluší předsedovi náhrada hotových nákladů, které mu v přímé souvislosti s výkonem funkce vznikly.
 2. Členství předsedy zaniká:
  • uplynutím doby dvou měsíců od doručení písemné rezignace předsedy členům spolku,
  • úmrtím,
  • odvoláním členskou schůzí,
  • uplynutím funkčního období.
 1. Prvním předsedou spolku je:

Ondřej Pabišta, narozen 20. 2. 1995, bytem Moskevská 977, 434 01 Most.

Čl. 11

Majetek a hospodaření spolku

 1. Hospodaření spolku se vždy řídí platným právním řádem. Hospodaření, nakládaní s majetkem, resp. s celým jměním musí být vždy realizováno plně v souladu s platným právním řádem a stanovami.
 2. Zdrojem příjmů spolku jsou zejména:
  • příspěvky členů,
  • příjmy z vlastní hospodářské činnosti,
  • státní příspěvky,
  • ostatní příspěvky a dotace.
 1. Spolek hospodárně využívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu. Veškeré získané prostředky musí být získávány ve smyslu těchto stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností spolku naplňujících cíle a poslání spolku. Prostředky je dále možno použít také k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti spolku.
 2. V případě darů spolek přijme pouze takový majetek, o němž nemá pochyby, že byl nabyt z poctivých zdrojů.
 3. Členové spolku neručí za dluhy spolku.
 4. V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

čl. 12

Zánik a likvidace spolku

 1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze, nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 2. Při zániku spolku jmenuje členská schůze likvidátora, který sestaví do 15 dnů od svého jmenování do funkce soupis jmění spolku a vhodným způsobem jej v sídle spolku zpřístupní všem jeho členům.
 3. Likvidátor vypořádá všechny dluhy spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí členská schůze spolku.
 4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

 

Ondřej Pabišta, předseda